Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest VIVIAMO UL. ŻEROMSKIEGO 13A 66-400 Gorzów Wlkp zwanej Administratorem lub VIVIAMO Administrator wydał niniejszą Politykę przetwarzania danych przez VIVIAMO realizując obowiązek informacyjny wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO]. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych
Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się:

w celu: prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora drogą elektroniczną, polegającej na informowaniu o Administratorze i jego działalności oraz zachęcaniu do zawarcia umowy z Administratorem, w szczególności z wykorzystaniem udostępnionego w tym celu przez Ciebie adresu poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem Newslettera na który możesz zapisać się za pośrednictwem strony https://vivivamo.pl (zwana dalej stroną, strona www lub stroną VIVIAMO), na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
w celu: wykonywania zawartych z Tobą umów lub podjęcia działań (na Twoje żądanie) przed zawarciem takich umów, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
w celu: wykonywania umów z podmiotem, którego jesteś: przedstawicielem w kontaktach z Administratorem lub podjęcia działań przed zawarciem takich umów, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
w celu: prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora drogą inną niż elektroniczna, w szczególności zaś: informowania o Administratorze oraz jego działalności, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
w celu: prowadzenia pomiarów statystycznych dot.: Strony WGO, użytkowników Strony WGO i ich preferencji; monitorowania ruchu na Stronie; rozróżnienia użytkowników Strony VIVIAMO (bez ich identyfikowania); zapewnienia bezpieczeństwa strony www i jej funkcjonalności (m.in. wykrywania przypadku nieprawidłowego funkcjonowania); bieżącego udoskonalania i dopasowywania jej do preferencji użytkowników, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
w celu: prowadzenia fanpage na platformie Facebook, a także kont na serwisach Instagram, LinkedIn (zwanymi dalej kontami), komunikacji z obserwatorami Kont, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
w celu: prowadzenia rekrutacji do pracy z lub współpracy z Administratorem, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
w celu: ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Prawnie uzasadniony interes
Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Twoich danych osobowych występującym po stronie Administratora lub osób trzecich jest:
w odniesieniu do przypadku z pkt. 2 lit c powyżej — możliwość komunikacji z podmiotem zainteresowanym zawarciem umowy z Administratorem i realizowanie zawartej z nim umowy;
w odniesieniu do przypadku z pkt. 2 lit. d powyżej — działalność marketingowa i promocyjna Administratora;
w odniesieniu do przypadku z pkt. 2 lit. h powyżej — ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych osobowych/ Kategorie odbiorców danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przekazywane:
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w zakresie niezbędnym do realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku przekazania danych, podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów w zakresie niezbędnym do realizacji wspomnianych umów, w szczególności: i) notariuszom, doradcom rynku nieruchomości, ii) podmiotom świadczącym usługi finansowe i księgowe, iii) bankom i instytucjom finansowym iv) podmiotom świadczącym usługi związane a zapewnieniem dostępu i utrzymywaniem: poczty elektronicznej Administratora lub z prowadzeniem strony www lub Kont, jak również Tobie.

Przekazywanie Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Administrator nie ma zamiaru przekazania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody będą przechowywane przez okres jej obowiązywania, tj. aż do momentu jej cofnięcia, a po tym czasie przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Twoje dane osobowe przechowywane na innych podstawach niż zgoda będą przechowywane przez okres współpracy odpowiednio: z Tobą lub Podmiotem, którego przedstawicielem jesteś, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tą współpracą lub okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Uprawnienia

Szczegółowy zakres Twoich uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”. W każdym czasie jesteś uprawniona (-y) do realizacji wspomnianych uprawnień, na zasadach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, w szczególności zaś do: • żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
• żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
• żądania usunięcia Twoich danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy ich przetwarzanie jest niezbędne:

i) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
j) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że Twoje prawo, o którym mowa w niniejszej literze, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
k) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, żądania przenoszenia Twoich danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile przetwarzanie wykonywane jest w sposób zautomatyzowany, wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) w zakresie w jakim przetwarzanie jest dokonywane na podstawie Twojej zgody – jesteś uprawniona (-y) do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informacja na temat wymogu/warunków podania danych osobowych oraz źródła pochodzenia danych Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Jednakże niepodanie danych utrudni lub nawet uniemożliwi, odpowiednio: kontakt z Tobą, zawarcie lub wykonanie umowy lub kontakt za pomocą Strony VIVIAMO lub Kont.

Jeżeli dane nie zostały podane bezpośrednio przez Ciebie, uzyskane zostały przez Administratora od użytkownika Strony VIIAMO, który twierdził, iż działa w Twoim imieniu lub z publicznie dostępnych źródeł. W takich przypadkach Administrator przetwarza dane w zakresie Twoich danych kontaktowych lub niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy (tzw. kategorie odnośnych danych osobowych). Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany. Twoje dane osobowe nie będą jednak służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Pliki cookies i cel ich stosowania
Aby usprawnić działanie strony www, a także w celach analitycznych Administrator będzie przekazywać do Twojej przeglądarki internetowej specjalne pliki, który będzie przechowywany w używanym przez Państwa urządzeniu i odczytywany przez serwer na którym działa strona www [dalej: Cookies]. Cookies umożliwiają identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika strony www. Niektóre informacje zawarte w plikach cookies, mogą zostać powiązane z konkretną osobą, co powoduje, że mogą być one zakwalifikowane jako pliki zawierające dane osobowe w rozumieniu RODO. Cookies są przez nas wykorzystywane w celu:
• zbierania danych statystycznych dotyczących strony www, jej i ich preferencji;
• monitorowania ruchu na stronie;
• rozróżniania użytkowników strony;
• zapewnienia bezpieczeństwa strony;
• bieżącego udoskonalania strony i dopasowywania jej do preferencji użytkowników.


Rodzaje plików Cookies wykorzystywanych na stronie www
Występują dwa rodzaje plików cookies:
sesyjne, które pozostają w urządzeniu aż do opuszczenia strony www, wyłączenia używanej przeglądarki internetowej lub urządzenia (zależnie od tego, która z powyższych okoliczności wystąpi najpierw), oraz stałe, które pozostają na urządzeniu przez czas określony w ich parametrach lub do momentu usunięcia przez użytkownika (zależnie od tego, która z powyższych okoliczności wystąpi najpierw). Szczegółowy wykaz plików Cookies wykorzystywanych na stronie www obejmuje:
_fbX – ciasteczka Meta Platforms
cc_ – ciasteczko zapisujące udzielone zgody na pliki cookies


Zgodami na wykorzystywanie Cookies możecie Państwo zarządzać z poziomu ustawień prywatności Strony WGO lub ustawień wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Instrukcję wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach internetowych ich wydawców. Poniżej wskazujemy odesłania do witryn wydawców najpopularniejszych przeglądarek: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie—ciasteczek http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html http://support.apple.com/kb/ph5042 https://support.microsoft.com/pl—pl/help/4027947/microsoft—edge—delete—cookies. Wyłączenie stosowania plików cookies, może zakłócać działanie niektórych funkcji strony www i zmniejszać łatwość jej obsługi. Rezygnacja z Cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. W związku z powyższym stosowne działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.

Zmiany polityki
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki oraz jej aktualizacji.